ΕΠΕΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ


1. Η εταιρεία μας έχει εξειδικευτεί στης Η/Μ εγκαταστάσεις βιομηχανικών μονάδων, διυλιστηρίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων ολυμπιακών έργων κ.λ.π. , στους παρακάτω τομείς:

- Δίκτυα Ατμού
- Δίκτυα Πυρόσβεσης
- Δίκτυα Ύδρευσης
- Δίκτυα Αποχέτευσης
- Δίκτυα Υπό Πίεση
- Δίκτυα Κλιματισμού
- Δίκτυα Περιβάλλοντος Χώρου
- Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία γραμμών παραγωγής
- Μεταλλικές Κατασκευές
- Κανάλια Αεραγωγών Εξαερισμού
- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων
- Εγκαταστάσεις Υποσταθμών
- B.M.S
- Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια
- Δίκτυα Δεδομένων


2. Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

-Χωματουργικά-Κατεδαφίσεις
-Λιθοδομές
-Σκυροδέματα
-Τοιχοποιίες
-Σιδηρικά
- Καλύψεις
- Ξυλότυποι
- Δάπεδα
- Χρωματισμοί-Μονώσεις-Σοβατίσματα
-Κουφώματα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Τοποθέτηση - κατασκευή και συντήρηση ανελκυστήρων πάσης φύσεως
ΕΠΕΙΟΣ Α.Ε.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Copyright © 2015. All Rights Reserved.